PRESENTACIÓ DEL BLOG

Benvinguts i benvingudes

Primer de tot, em presentaré: El meu nom és Juan Antonio encara que tot el món em coneix com Juanan. Sóc mestre de suport d'Educació Infantil i alhora estic de coordinador de formació i activitats en una Escola de Temps Lliure i Animació d'Eivissa (Illes Balears) El poc temps que em queda disponible el dedico a ampliar coneixements que em puguin ajudar en la meva feina, tant en el col·legi com dins del món del temps lliure.

Sobre la meva illa (encara que sóc eivissenc d'adopció) he de dir que estic molt enamorat d'ella, p
erquè crec que és un lloc meravellós per viure i en el hi ha llocs realment excepcionals
(excepte en alguns mesos d'estiu... i sobretot per motius que tots coneixereu).

I una vegada fetes les presentacions, el motiu d'aquest blog és

crear un espai d'intercanvi d'opinió, experiències, materials i debats entorn de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'Educació i, sobretot, que sigui una eina útil per la nostra feina com a docents i educadors.


diumenge, 31 de maig de 2009

Mini PAC 2.5 Conclusions Finals

· La primera conclusió que puc extreure del treball realitzat és veure com malgrat tot l’esforç que ha suposat dur a terme aquesta activitat, tant el procés com els resultats obtinguts han estat molt positius i considero que pot ser una experiència que pugui repetir en ocasions futures. La veritat és que ha estat tot un plaer veure com tots els nens i nenes de la classe s’han involucrat en aquest projecte i han mostrat contínuament un alt grau de motivació i interès. També els nous coneixements adquirits han resultat ser molt satisfactoris.

· Sempre he pensat que un ha de fer front a tots els problemes (sobretot els de la vida quotidiana) i que no se n’ha d’amagar o intentar evitar-los perquè això no fa que el problema desaparegui sinó que allarguem la situació. En canvi, si som capaços de superar-los, aquests ens ajuden a créixer com a persones. Per això i amb més motiu després de dur a terme aquest projecte puc reafirmar-me a tall de conclusió com a partir d’un problema quotidià i havent-lo classificat de forma adequada, aquest es pot convertir en el desencadenant d’una activitat d’aprenentatge significatiu.

· Per l’esmentat anteriorment, vull remarcar la importància del constructivisme i els aspectes metodològics de l’aprenentatge significatiu com a bases fonamentals sobre la qual s’ha sostingut el projecte. Es pot valorar com a molt positiva la participació activa de tots els alumnes durant tot el procés i que han estat capaços de construir els seus propis coneixements. També voldria destacar com han treballat de forma independent, respecte al mestre, però que al seu torn han estat capaços de treballar en equip i col·laborar entre tots perquè la feina sortís endavant. L’objectiu de l’activitat sempre ha estat present per la qual cosa la intencionalitat ha estat clara. Com també he esmentat al principi, la motivació i l’actitud de tots ha estat contínuament present. Finalment, considero que és important facilitar la reflexió individual de tots. Per això crec que el realitzar un mapa conceptual individual en finalitzar l’activitat també ha facilitat la reflexió individual sobre els èxits assolits i els aprenentatges realitzats.

· També considero important destacar la tasca de la Tecnologia Educativa i la mediació de les eines tecnològiques dins de tot aquest procés. Considero que gran part de l’èxit d’aquesta activitat ha estat com a conseqüència d'aquests. La Tecnologia Educativa ha ajudat a tot el procés, des de l’avaluació de la situació inicial, el disseny de l’activitat, el desenvolupament i la implementació d’aquesta i la seva posterior avaluació. D’altra banda, les eines tecnològiques han ajudat a atreure l’atenció dels alumnes i la seva implicació dins del projecte. També han facilitat que hagin estat capaços de funcionar de forma autònoma i que en pogués seguir cada un el seu propi ritme personal.


· L'aprenentatge és un procés que pot i ha de durar tota la vida. Per això és necessari que contínuament revisem els nostres models mentals per incorporar nous coneixements (incrementar) o bé per crear noves estructures conceptuals (canvi conceptual). I igual com ens passa a nosaltres, com a psicopedagogs educadors o futurs, hem d’ajudar i guiar els nostres alumnes a siguin capaços de crear les seves pròpies estructures de coneixement i poden anar ampliant-les (complexificació). Per aquest motiu hi ha que facilitar activitats que propiciïn el canvi conceptual.

dissabte, 30 de maig de 2009

Mini PAC 2.5 Mapa Conceptual


Mini PAC 2.2 Modelant Històries

· Una de les primeres conclusions que puc extreure d’aquesta mini - activitat és la importància de l’aprenentatge significatiu dins del procés d’ensenyament - aprenentatge. L’experiència pròpia s’ha convertit en el millor aprenentatge que hagi pogut realitzar respecte al tema. M’he sentit protagonista a tota hora dels meus aprenentatges, ja que he estat jo qui he actuat de forma activa en aquest procés constructiu. També la reflexió contínua de cada decisió que he anat prenent o la manera d’afrontar les diferents tasques, ha ajuda a aconseguir l’objectiu principal.

· El continuar utilitzant l’argumentació com eina educativa, a l’hora de justificar el perquè el cas exposat era un aprenentatge significatiu mitjançant l’ús de la tecnologia, m’ha servit per identificar, analitzar i construir els meus propis esquemes o realitzar canvis conceptuals, convertint-se així, alhora, en aprenentatge significatiu. També, quant als continguts propis de l’argumentació, jo ha ajuda a comprendre millor el perquè l’experiència aportada era significativa, analitzant els principis que ha de complir.

· Els models d’històries que sorgeixen a partir de les experiències d’altres persones són una bona eina d’aprenentatge significatiu. Les experiències dels altres, sobretot d’aquells casos que ens són familiars (vinculables als coneixements – experiència previs) ens ajuden a resoldre situacions o problemes a què hem de fer front. En el cas concret de la meva tasca com a educador, m’ha ajudat a conèixer històries d’altres mestres que em poden ser útils per aplicar la meva situació. El format de presentació i l’estructura en els models d’històries, també contribueixen a una millor organització dels casos, facilitant la seva organització interna.

· Finalment, l’ús de la tecnologia dins d’aquest procés d’aprenentatge també ha tingut un paper fonamental. L’ús de la base de dades KITE ha contribuït al coneixement d’experiències d’altres persones respecte a l’ús de la tecnologia dins de l’àmbit educatiu. Amb la utilització de la tecnologia es pot salvar la barrera del temps (experiències anteriors d’altres persones) i la de l’espai (gent de totes parts del món). També el motor de cerca del programa ha permès seleccionar casos en funció de determinades característiques com l’edat o les matèries referides. També a contribuït a possibilitar la interacció amb la resta de companys d’aula a l’hora d’aportar experiències pròpies, podent accedir-hi de manera remota.

dissabte, 25 d’abril de 2009

Mini PAC 2.1 Canvi Conceptual

Les conclusions que extrec sobre la mini-PAC (2.1 Canvi Conceptual) realitzada, van totes encaminades a la reflexió sobre el que he anat aprenent al llarg de l'assignatura de les "Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicada a l'Educació" i enfocada de manera pràctica sobre la meva tasca com a docent. He buscat reflectir aquelles idees i conceptes més importants que em poden ajudar a la meva tasca educativa amb els nens i nenes amb què treballo dins de l'aula de manera diària. Les conclusions més rellevants són:

  • La primera conclusió que es pot extreure és el de la importància que té el model constructivista en l'àmbit educatiu a fi de que els alumnes poden realitzar autèntics aprenentatges significatius. L'experiència amb la feina desenvolupada en aquesta assignatura, així ho demostra. En analitzar i comparar l'avaluació prèvia amb els coneixements actuals, confirmen aquest fet. Es pot afirmar que hi ha hagut un autèntic canvi conceptual.

  • L'aprenentatge és un procés que pot i ha de durar tota la vida. Per això és necessari que contínuament revisem els nostres models mentals per incorporar nous coneixements (incrementar) o bé per crear noves estructures conceptuals (canvi conceptual). I igual com ens passa a nosaltres, comcom a psicopedagogs educadors o futurs, hem d'ajudar i guiar els nostres alumnes a siguin capaços de crear les seves pròpies estructures de coneixement i poden anar ampliant-les (complexificació).

  • Per el dit anteriorment, una altra conclusió important és l'aportació de les noves tecnologies en tot aquest procés. El poder plasmar a l'ordinador tots els coneixements previs i anar incorporant els nous les noves estructures creades a través de mapes conceptuals, el participar en els debats, elaborar texts argumentatius, la reflexió i l'autoavaluació també ha facilitat la construcció dels nous coneixements i conceptes de manera més profunda. Per això, a l'hora de fer ús de les TIC en els processos d'aprenentatge, és important realitzar una anàlisi exhaustiva de tot el procés, a fi de que la implantació d'aquestes siguin el més eficaç possibles.

  • De manera, també important en aquest procés educatiu, ha estat la tasca del docent. Encara que al principi em va resultar xocant el que el tutor no acudís en la nostra ajuda a cada dubte, si no que forcés el que nosaltres busquéssim les solucions a les diferents dificultats, m'adono que ho ha aconseguit ha estat facilitar i potenciar el treballfeina del grup, que cada alumne pugui seguir el seu propi ritme personal o fins i tot pugui decidir sobre que aspectes vol aprofundir més. La seva tasca ha estat més d'acompanyament en els nostres aprenentatges que la d'un mero transmissor de coneixements, el qual m'ha obert els ulls a una altra manera d'educar, ja que encara que la teoria la coneixem tots, el difícil és com portar-lo a la pràctica.

  • Finalment, el clima de treball amb tot el grup d'alumnes que s'ha inculcat en l'assignatura ha facilitat un ambient col·laboratiu i, amb això, s'ha aconseguit una major participació, un intercanvi d'idees i experiència que al seu torn han repercutit en millor i major aprenentatge.

dilluns, 23 de març de 2009

Mini PAC 1.3 Mapes Conceptuals (CTS i TE)

Ciència - Tecnologia - Societat


Tecnologia Educativa

Conclusions

La primera reflexió sorgeix en començar a comparar el primer mapa conceptual que vaig elaborar per a l’avaluació prèvia amb el què acabo de realitzar per a la PAC1, després de la lectura de l’article, els apunts de l’assignatura i participar en el debat CTS. D’una banda, m’adono de la gran quantitat de components, aspectes i reflexions que sorgeixen en parlar de la relació CTS i també quan fem referència a la TE. Crec que els meus coneixements s’han enriquit amb nous aspectes que no tenia en ment anteriorment. D’altra banda, el meu primer model era més de tipus determinista tecnològic, ja que establia una espècie de jerarquia entre ciència, tecnologia i societat, mentre que ara la meva imatge és més pròpia de la perspectiva "teixit sense costures", ja que considero que és cert que és difícil establir una diferenciació clara entre els límits de tecnologia i societat, i que ambdós s’influeixen mútuament al igual com també considero que el context té una gran importància.

Altre dels aspectes que ha canviat en realitzar el treball és conseqüència de la anterior reflexió. Aquest és comprendre la importància del context i la realitat, a l’hora d’aplicar les TE. Creure que els productes tecnològics poden ser perfectament transferibles de manera directa a altres contexts i ser igual d’eficaços, és un error molt comú. Dins de la relació CTS, cal tenir en compte que el context i la realitat són aspectes molt importants.

Respecte a la importància de les TIC dins de la societat actual, considero que cada vegada estan cobrant una major rellevància, ja que arriba a tots els àmbits de les nostres societats i està provocant canvis en les nostres vides, d’una manera ràpida i complexa. Part de les desigualtats existents o del mal ús que fem d’elles en l’actualitat vénen pel saber donar ús o no de tota la informació que rebem i com la gestionem. Per això, es fa necessari introduir les TIC, de manera estructurada i organitzada, en el nostre sistema educatiu a fi de fer que tant els nens, adolescents i joves puguin comprendre, analitzar i fer ús d’elles d’una manera constructiva i significativa. La formulació de problemes rellevants, la planificació d’estratègies de recerca de dades, l’anàlisi i valoració de les informacions trobades, la reconstrucció personal del coneixement han de ser les activitats d’aprenentatge habituals en el procés d’ensenyament, en detriment, de la mera recepció del coneixement a través d’apunts de classe.

Una altra reflexió important, és que les TIC no tenen un efecte màgic sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge. No es pot creure de forma ingènua que pel mero fet que un docent utilitzi la tecnologia amb els seus alumnes aquests aprendran de forma més motivada, amb major entusiasme i que el seu rendiment augmentarà de forma notable. Educar, formar o ensenyar un grup de nens, d’adolescents o de joves és, en aquests moments, una tasca altament complexa, sotmès a múltiples tensions i no es pot reduir a esquemes simplista de causa-efecte. Per això, qualsevol docent que hagi experimentat amb les TIC a l’aula sap que el rellevant no és la tecnologia, sinó el mètode d’ensenyament sota el qual empra i integra pedagògicament l’esmentada tecnologia. Les TIC són un mero recursos didàctic. No podem creure la idea de les tecnologies com la panacea que resoldrà tots els problemes educatius. Les tecnologies, independentment de com sigui de potents, són només instruments, i el seu efecte només vindrà de les relacions que sapiguem establir amb la resta de components del currículum.

L’última reflexió va encaminada cap al paper del mestre o educador. Que les TIC són una realitat ja, és evident. I que això ha de propiciar un canvi en la formar d’impartir les classes, també és evident. Per això, el mestre ha de deixar de ser un "transmissor" d’informació per convertir-se en un tutor que guia i supervisa el procés d’aprenentatge de l’alumnat. I per poder exercir aquesta funció de manera eficaç, és necessària la formació del professorat. Fa pocs dies, es publicaven uns estudis on més de la meitat del professorat no feia ús de les TIC a l’aula, i que més d’un setanta per cert, tenien una formació adequada. Si realment volem adequar-nos als canvis que ens demana la societat i les noves tecnologies, serà necessari que invertim temps en formació a fi de poder fer un ús correcte de les noves tecnologies i treure’ls un major partit. Es fa necessari que la figura del professor arribi a ser també la d’un tecnòleg, d’algú que és capaç de conèixer, que manejar i que dominar la tecnologia educativa.

Síntesi Debat CTS

La principal idea que extrec i que he adaptat a la meva forma de veure el món, després d’aquests debats i de les lectures realitzades, és comprendre l’estreta relació existent entre la societat i la tecnologia. La meva forma d’entendre la societat era que la tecnologia era la qual propiciava els canvis en la societat (més tecnodeterminista), i al veure que en els debats era la postura que havia d’adoptar, pensava que el meu treball i les meves aportacions serien molt fàcils de defensar. Però ha estat al trobar opinions contràries en els diferents debats i amb argumentacions bastant convincent, el que m’ha fet replantejar la veracitat d’una postura o altra.

Veure que ni el determinisme social ni el tecnològic poden donar una resposta clara a la relació existent entre tecnologia i societat, sense que per això quedin interrogants per respondre, m’ha fet adonar-me que ha d’existir un tipus de relació entre ambdues (Teixit sense costures) en la qual s’entengui la dependència mútua. La tecnologia i la societat no són realitats separades, sinó que es defineixen i constitueixen mútuament.

Una conseqüència d’això aplicat a l’àmbit educatiu, és ser conscient que hem de fer present aquesta realitat als nostres alumnes amb la finalitat de poder-los fer comprendre les conseqüències que això comporta.

dissabte, 7 de març de 2009

Avaluació Inicial

Has pensat en la possibilitat d’adaptar “l’entorn de la UOC” a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?

No coneixia d’aquestes possibilitats, ja que només porto un quadrimestre en l’UOC i no m’havia trobat amb aquestes necessitats. Ara ja sabent-lo, crec que em poden ser útils de cara al futur, aprofitant millor les eines de l’entorn.
Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)


TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 5

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: 8

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 6

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 1

CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 8

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: 1

TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: 3

DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: 5

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 7

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: 5
Mapa de Conceptes
Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?


La primera impressió que m’he emportat és de sorpresa, ja que és la primera vegada des que sóc a la universitat que em fan realitzar un exercici en el qual abans de començar una assignatura em demanen que exposi les idees prèvies que tinc.


En segon lloc, les preguntes i qüestions que han ha aparegut al llarg de l’exercici m’han semblat molt interessants, pel que si al llarg de l'assignatura trobem les respostes correctes, han despertat bastant interès.


Finalment, crec que el temes de les noves tecnologies és un tema bastant actual i necessari per a la gent que treballem en l’àmbit educatiu. El fet de que a partir dels exercicis se’ns hagi preguntat per la relació entre ciència, tecnologia, societat i educació deixa bastant clar que tots aquests conceptes estan vinculats.